I still love the people I’ve loved, even if I cross the street to avoid them.
Uma Thurman (via jarrodis)

35,740 notes

phanhai:

nhưng cũng biết là tại mìnhtại mình chưa bao giờ đủ tốt với người ta

phanhai:

nhưng cũng biết là tại mình
tại mình chưa bao giờ đủ tốt với người ta

366 notes

abix84:

Golden Eagle
photo by Alan Hinchliffe

abix84:

Golden Eagle

photo by Alan Hinchliffe

370 notes